Google Reviews: 4,6/5 
Search
Google Reviews: 4,6/5 
Search

Productbeschrijving

Double Coat Cabin Varnish – Satin – 750 ml. Set

 

• Nieuwste generatie watergedragen vernis;

• Uitstekende applicatie eigenschappen en daardoor gemakkelijk te verwerken met kwast of roller;

• Zeer goede vloei, na droging zijn strepen of sinaasappelhuid niet meer zichtbaar;

• Goede bestandheid tegen diverse huishoud chemicaliën;

• Hoge kras- en slijtvastheid;

• Niet vergelend, benadrukt de houtgloed;

• Geschikt als blanke zijdeglans vernis voor diverse houtsoorten.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H332 Schadelijk bij inademing.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen dragen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Productinformatie

Productinformatieblad Double Coat Cabin Varnish

Veiligheidsdatablad Double Coat Cabin Varnish

De IJssel Double Coat Cabin Varnish

Levertijd: 1 - 3 werkdagen

Double Coat Cabin Varnish is een watergedragen twee componenten transparante zijdeglans vernis met UV filters.