Productbeschrijving

IJmopox ZF Primer Set

 

 • Bevat zinkfosfaat als roestwerend pigment;
 • Toe te passen als grondlaag in verfsystemen voor staal, aluminium, hout, polyester, etc.
 • Uitstekende roestwerende eigenschappen;
 • Uitstekende hechting op diverse kunststoffen;
 • Geschikt als reparatiemiddel voor polyester ondergronden met haarscheurtjes en craquelé;
 • Over te schilderen met twee componenten en conventionele verven, zelfs na lange buitenexpositie;
 • Uitstekende mechanische eigenschappen;
 • Applicatie en doorharding bij temperaturen tot minimaal 5°C en een relatieve vochtigheid tot
  maximaal 90%;
 • Goede bestandheid tegen diverse chemicaliën en (zout) water;
 • Gemakkelijk aan te brengen met kwast, luchtspuit of airless spuit

KLEUREN EN GLANS
Wit (RAL 9001) – Eiglans

BASISGEGEVENS (BIJ 20˚C EN 50% R.V.)
Dichtheid : circa 1,4 g/cm3(gemengd)

Vaste stof gehalte : circa 55 % (volume)

Aanbevolen laagdikte : 50 – 100 µm (droog), zie aanvullende informatie

Stofdroog na : circa 2 uur

Volledig verhard na : 4 dagen, zie aanvullende informatie

Over te schilderen na : min. 16 uur, zie aanvullende informatie
max. onbeperkt, mits geschuurd, schoon en vetvrij

Houdbaarheid : niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden

Vlampunt (DIN53213) : basis component 25°C, verharder component 30°C

RENDEMENT

Bij 50 µm (droge laag) : 11,0 m2/l
Bij 75 µm (droge laag) : 8,3 m2/l
Bij 100 µm (droge laag) : 5,5 m2/l

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vorm van het object, de
conditie en het profiel van het oppervlak, de methode van applicatie, de weersomstandigheden en het
vakmanschap van de applicateur.

ONDERGROND CONDITIE EN TEMPERATUUR

Staal : gestraald tot ISO Sa 2 ½ of ontroest tot ISO St3 met korrel P24-36;
Aluminium : geschuurd met korrel P60-80;
Hout : vochtgehalte maximaal 12%, geschuurd met korrel P120-180;
Polyester : droog, geschuurd met korrel P120-180;
Oude verflagen : oude twee componenten verf lagen in goede conditie, droog en vrij van
verontreinigingen en losse delen; geschuurd met korrel P80. IJmopox ZF
primer is niet geschikt om oude lagen één componenten verf over te
schilderen;
Andere ondergronden : droog en vrij van verontreinigingen, losse delen en andere
ongerechtigheden, geschuurd met korrel P80.
Gedurende de applicatie en de verharding is een minimale temperatuur van 5 ºC toegestaan. De
temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor het gebruik de componenten intensief mengen.
Mengverhouding : 87,0 basis : 13,0 verharder (gewichtsdelen)
80,0 basis : 20,0 verharder (volumedelen)
Inductietijd : geen bij temperaturen boven 15°C
10 minuten bij temperaturen onder 15°C
Verwerkingstijd : 5 uur bij 25°C
8 uur bij 20°C
16 uur bij 10°C

Applicatie met :

Kwast/rol Luchtspuit Airless spuit
Type verdunning IJmopox Verdunner IJmopox Verdunner IJmopox Verdunner
% verdunning 0 – 5 % 10 – 15 % 0 – 10 %
Spuitopening n.v.t. 1,5 – 2,5 mm 0,013 – 0,018 inch
Spuitdruk n.v.t. 3 – 4 Bar 150 – 180 Bar
Reiniging IJmopox Verdunner IJmopox Verdunner IJmopox Verdunner

AANVULLENDE INFORMATIE

• Overschilderen en doorharding IJmopox ZF primer

5°C 10°C 20°C 25°C
Minimum 48 uur 24 uur 16 uur 8 uur
Maximum, met IJmopox ZF primer of Double Coat, zonder schuren 96 uur 96 uur 48 uur 48 uur
Maximum, met IJmopox ZF primer of Double Coat, na schuren en ontvetten onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt
Volledige verharding na 10 dagen 7 dagen 5 dagen 4 dagen

• Aanbevolen laagdikte
De aanbevolen laagdikte geldt per laag en wordt mede bepaald door de applicatie methode. Het
totaal aantal lagen is afhankelijk van de toepassing en ondergrond en is vermeld in het
verfsysteem.

 • Applicatie van IJmopox ZF primer met kwast of roller
  IJmopox ZF primer is thixotroop ingesteld zodat hoge laagdiktes kunnen worden bereikt. Bij kwast
  of roller applicatie kan dit leiden tot kwaststrepen of sinaasappelhuid. Wij adviseren IJmopox ZF
  primer te verdunnen met 5 tot 10 % IJmopox Verdunner.
  IJmopox ZF primer kan eenvoudig met een viltroller worden aangebracht.
 • Applicatie van IJmopox ZF primer met airless spuit
  • De gemengde primer (basis met verharder) kan men onverdund verspuiten.
  • Gebruik een materiaaldruk van 5 Bar (200 Bar bij een 40:1 pomp).
  • Gebruik een spuitopening van 0,013 inch en een spuithoek van 40 of 60°.
 • Applicatie van IJmopox ZF primer met airmix of aircoat systeem
  • De gemengde lak (basis met verharder) met circa 10% IJmopox Verdunner op een viscositeit
  van circa 45 s DIN 4 brengen.
  • Gebruik bijvoorbeeld een airmix of aircoat systeem, goede resultaten worden bereikt met
  bijvoorbeeld een Wagner Cobra 40/10 bij een materiaaldruk van 4 Bar en een luchtdruk van 2
  Bar.
  • Gebruik een spuitopening van 0,015 inch en een spuithoek van 60°.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens: EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Productinformatie:

Productinformatieblad De IJssel IJmopox ZF Primer

Veiligheidsdatablad De IJssel IJmopox ZF Primer

De IJsel IJmopox ZF Primer Set

32.05513.77

Levertijd: 1 - 3 werkdagen

Een twee componenten primer voor algemene toepassingen op basis van epoxy en een polyamide verharder. Kleur WIT

Winkelwagen
Scroll naar top