Verf de ijsel double coating UV Bestendig roller
De IJsel Variopox Plamuur 31.30 Incl
Verf de ijsel double coating UV Bestendig roller
De IJssel Variopox Impregneerhars 36.91 Incl

De IJsel IJmopox HB Coating

IJmopox HB coating is een high solid twee componenten tussen- of eindlaag voor algemene toepassingen op basis van epoxy en een polyamide verharder.

In Stock

Sku:N/A

37.00 Incl

Clear selection

IJmopox HB Coating

 

 • Oplosmiddel arm;
 • Bevat zinkfosfaat als roestwerend pigment;
 • Toe te passen op voldoende voorbehandeld staal, aluminium, hout, polyester, etc.
 • Geeft bescherming tegen corrosie (staal) en osmose (polyester);
 • Aanbevolen voor toepassing in osmose herstel en osmose preventie systemen voor polyester;
 • Bij atmosferische toepassing als eindlaag krijtend, maar is over te schilderen met twee
  componenten en conventionele verven, zelfs na lange buitenexpositie;
 • Uitstekende mechanische eigenschappen;
 • Applicatie en doorharding bij temperaturen tot minimaal 5ºC en een relatieve vochtigheid tot
  maximaal 80%;
 • Goede bestandheid tegen diverse chemicaliën en (zout) water;
 • Direct overschilderbaar met de meeste typen anti-fouling;
 • Gemakkelijk aan te brengen met kwast, luchtspuit of airless spuit. Voor voldoende bescherming bij kwastapplicatie worden 4 tot 5 lagen aanbevolen.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Productinformatie

Productinformatieblad De IJssel IJmopox HB Coating

Veiligheidsdatablad De IJssel IJmopox HB Coating

Gewicht Niet beschikbaar
Kleur

Wit, Zwart

Back to Top